שאלות נפוצות

שאלות נפוצות – התקנת מעלית בבית משותף

1. מהם התנאים בחוק המקרקעין להתקנת מעלית בבניין קיים?
2. מי רשאי להחליט על התקנת מעלית בבניין?
3. מהי הבדיקה הראשונה המומלצת?
4. באיזה אופן יש לקבל את ההחלטה?
5. מי יישא בעלות התקנת המעלית?
6. מה ההבדל בין "הסכמה" ל- "החלטה" על התקנת מעלית?
7. מי אינו חייב בהשתתפות בעלות התקנת המעלית?
8. מהו המדד המקובל לחלוקת עלות ההתקנה?
9. מי חייב בהוצאות האחזקה השוטפת של המעלית?
10. האם בעל דירה יכול למנוע ביצוע התקנה?
11. מי רשאי להורות על ביטול החלטת הדיירים עקב התנגדות?
12. האם מי שלא השתתף בעלות יוכל להשתמש במעלית?
18. מהו סדר הפעולות המומלץ?
14. כיצד מתמודדים עם אלו המסרבים להשתתף בעלות ההתקנה?
15. איך לכנס את האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבניין?
16. האם חובה להביא לידיעת כל בעלי הדירות את נוסח ההחלטה?

1. מהם התנאים בחוק המקרקעין להתקנת מעלית בבניין קיים?
חוק המקרקעין(מעליות) – מאפשר התקנת מעלית בהתקיים שני תנאים מצטברים:
1. קבלת היתר בנייה להתקנת המעלית לפי חוק התכנון והבנייה.
2. שהמעלית תותקן באופן שלא יהיה בה כדי לגרום פגיעה מהותית בדירות האחרות או בחלקן, ברכוש המשותף/בחזות הבית.
חזרה למעלה >

2. מי רשאי להחליט על התקנת מעלית בבניין?
בעלי הדירות שבבעלותם שני שלישים מהיחידות בבית המשותף, רשאים להחליט על התקנת המעלית.
חזרה למעלה >

3. מהי הבדיקה הראשונה המומלצת?
- יש לבדוק הסכמה עקרונית של מי מבעלי הדירות (כולל חנויות בקומת קרקע).
- יש להחתים את הדיירים המעוניינים / את הלא מתנגדים על הסכמה עקרונית ולא מחייבת מבחינת השתתפות בעלויות, במטרה
לבדוק האם ישנה הסכמה של 2/3 דיירים.
חזרה למעלה >

4. באיזה אופן יש לקבל את ההחלטה?
- את ההחלטה על הקמת המעלית יש לקבל באסיפה הכללית של בעלי הדירות.
- יש לשלוח הזמנה לאסיפה.
- יש לכנס את האסיפה לדון בנושא הנ"ל.
- לערוך הצבעה, לנהל פרוטוקול ולהוציא החלטה בכתב עלייה חתמו הנוכחים. הרב הדרוש לקבלת החלטה חיובית הינו רב של
לפחות שני שלישים מבעלי הדירות .
- יש ליידע את כל בעלי הדירות לגבי ההחלטה שהתקבלה.
חזרה למעלה >

5. מי יישא בעלות התקנת המעלית?
בעלי הדירות המחליטים על התקנת המעלית יישאו בהוצאות התקנתה, ורשאים להסכים כי רק חלקם יישאו בהוצאות.
חזרה למעלה >

6. מה ההבדל בין "הסכמה" ל- "החלטה" על התקנת מעלית?
הסכמה להתקנה: מבטאת את אי התנגדותו לביצוע, לדוגמא דירי קומת הקרקע שאין להם עניין במעלית, אך מסכימים להתקנה,
ואינם מחויבים בתשלום לכן רצוי לגייס אותם להסכמה כבר בתחילת התהליך.
החלטה על התקנה: נעשית באסיפה כללית לפי חוק וכוללת קבלת החלטה מפורטת לביצוע התקנת המעלית.
חזרה למעלה >

7. מי אינו חייב בהשתתפות בעלות התקנת המעלית?
בעלי הדירות/החנויות בקומת הקרקע לא יישאו בהוצאות התקנת המעלית, אף אם הם נמנים עם המחליטים להתקינה.
חזרה למעלה >

8. מהו המדד המקובל לחלוקת עלות ההתקנה?
בהסכמה של המחליטים על ההתקנה, כל חלוקה מוסכמת אפשרית.
לפי תיקון סעיף 19 לחוק המקרקעין(מעליות):
החלוקה תהיה "בהתאם ליחס שטח רצפת כל דירה לבין שטח הרצפה של כל הדירות שבעליהן נושאים באותם התשלומים".
ועוד:" בעלי הדירות רשאים לקבוע, בתקנון מוסכם, על חלוקה אחרת".
חלוקות מקובלות: לפי קומות, כשהקומות העליונות משלמות יותר.
חזרה למעלה >

9. מי חייב בהוצאות האחזקה השוטפת של המעלית?
החוק קובע כי "כל בעלי הדירות יהיו חייבים להשתתף בהוצאות אחזקתה והפעלתה של המעלית".
מאחר והמעלית תחשב לאחר התקנתה לרכוש משותף, עלות האחזקה השוטפת דינה כדין הוצאות אחזקה אחרות בגין הרכוש
המשותף.
חזרה למעלה >

10. האם בעל דירה יכול למנוע ביצוע התקנה?
התנגדות של בעל דירה להתקנה, תהווה עילה למניעת ביצוע ההתקנה במידה ויוכיחו שבניית המעלית תהווה "פגיעה מהותית"
באיכות חייו וברכושו.
יש לציין כי הטענה על "פגיעה מהותית" נבחנת לעומק ע"י המפקח, כולל ביקור במקום, לפי שיקול דעתו. לא כל טענה על
"פגיעה מהותית" מתקבלת אוטומטית חובת ההוכחה היא על הדייר הטוען לפגיעה.
חזרה למעלה >

11. מי רשאי להורות על ביטול החלטת הדיירים עקב התנגדות?
המפקח על המקרקעין רשאי להורות על ביטול החלטה שהתקבלה להתקנת מעלית, על שינוי החלטה או על התנייתה בתנאים
לרבות בפיצוי, אולם כל אלה רק כדי למנוע פגיעה בזכות קניינית פגיעה מהותית. בסמכות המפקח להורות על העתקת מיקום
המעלית, העתקת מיקום דלת כניסה וכיו’ב תנאים/הוראות.
בסמכות המפקח גם לקבוע פיצוי כספי בשל הפגיעה בזכות הקניינית של בעל הדירה עקב התקנת המעלית.
אין למפקח סמכות להתנות/לשנות את הוראותיו המורשות של חוק המקרקעין.
חזרה למעלה >

12. האם מי שלא השתתף בעלות יוכל להשתמש במעלית?
מי שלא השתתף: לא ישתמש בה עד להשלמת חלקו היחסי בעלות ההתקנה.
החלטה על כך תתקבל ע"י הרב החוקי שיחליט על התקנת המעלית באסיפה הכללית.
החוק לא התייחס לשאלה זו במפורש ויש שניצלו את אי הבהירות שהייתה קיימת להתחמק מתשלום אך לנסות וליהנות
מהשימוש במעלית.
מעיון בפסקי הדין בנושא ניתן להתרשם כי בית המשפט אינו נותן יד לניצול כזה ומזהה אותה.
קיימת הצעה לתוספת לחוק המקרקעין שמטרתה למנוע מקרים של ניצול לרעה ע"י בעלי הדירות שלא משתתפים בהתקנה
ואפילו מתנגדים לה בטענות שונות, ולאחר שהותקנה
חזרה למעלה >

18. מהו סדר הפעולות המומלץ?
- רישום המסכימים עקרונית להתקנה ולתשלום.
- רישום המסכימים עקרונית להתקנה, אך אינם מחויבים/יכולים/מוכנים להשתתף בתשלום.
- רישום המתנגדים להתקנה.

אם יש 2/3 המסכימים לביצוע:
- קבלת הצעת מחיר להתקנת פיר המעלית מחברת המעליות.
- ביצוע חלוקת עלויות לפי מוסכם מראש.

לגשת שוב למתנגדים/לא משלמים:
להביא בפניהם את העלות היחסית, בשלב זה לרב הם מצטרפים, מאחר והעלויות מתחלקות לפי הקומות, ולעיתים העלות
לדירה בקומות התחתונות היא נמוכה והתועלת בשימוש במעלית ועליית ערך הדירה גבוהה ומשתלמת פי כמה.
חזרה למעלה >

14. כיצד מתמודדים עם אלו המסרבים להשתתף בעלות ההתקנה?
אלו שאינם מצטרפים למחליטים:
- יש להבהיר הם כי השימוש במעלית יותר רק למי שהשתתף בעלות היחסית.
- יש להבהיר להם כי תהיה אפשרות להצטרף בעתיד כשיוכלו לעמוד בהוצאה.
- להראות להם את התועלת שתצמח להם בעתיד (לדוגמא: אם דייר מקומה 1 לא רואה את התועלת או אין לו אפשרות מימון
מיידית).
- אפשר לחלק את העלות היחסית בין דיירי הקומות העליונות ומניסיון כשהמעלית פועלת גם מי שלא התלהב, ירצה ליהנות
מהשימוש בה וישלם את חלקו.
- יש להקפיד על ניהול מסע השכנוע ברוח טובה ונעימה ולתעד כל סיכום בכתב.
חזרה למעלה >

15. איך לכנס את האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבניין?
- לשלוח הודעה על קיום אסיפה בנושא המעלית לכל בעלי הדירות.
- לבעל דירה שאינו מתגורר בבניין יש לשלוח הזנה בדואר רשום ולוודא קבלה.
- לוודא נוכחות של 2/3 מבעלי הדירות להקלה על ביצוע ההחלטה, אם כי אפשר לכנס אסיפה גם ברב של 50% מבעלי הדירות
ולהחתים את הלא מתנגדים יותר מאוחר.
- לסכם את ההחלטות שהתקבלו באסיפה בצורה מסודרת.
- להחתים את הנוכחים (לפחות 2/3 מבעלי הדירות).
חזרה למעלה >

16. האם חובה להביא לידיעת כל בעלי הדירות את נוסח ההחלטה?
יש לדאוג להחתים את שאר בעלי הדירות שלא היו נוכחים, גם אם הם מתנגדים לביצוע.ההתנגדות שלהם בשלב זה (אם יש
2/3) לא תמנע את הביצוע, אך מחובת בעלי הדירות המחליטים להביא זאת לידיעת כל בעלי הדירות, בכל דרך מתועדת (דואר
רשום עם אישור מסירה או מסירה באמצעות שלי).
יש להסביר להם כי בשלב מאוחר גם המתנגדים יוכלו לממן את חלקם במידה וירצו להשתמש במעלית.
חזרה למעלה >

חוק המקרקעין(מעליות) – מאפשר התקנת מעלית בהתקיים שני תנאים מצטברים:
חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 [תיקון אחרון 10/7/02]
59ו. התקנת מעלית [תיקון: תשנ"ו]
א. בעלי דירות שבבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף, רשאים להחליט באסיפה הכללית על התקנת מעלית ברכוש
המשותף, אם נתקיימו תנאים אלה:
1. ניתן לקבל היתר בניה להתקנת המעלית לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה- 1965
2. ניתן להתקין את המעלית באופן שלא יהיה בו כדי לגרום פגיעה מהותית בדירות האחרות או בחלקן, ברכוש המשותף או
בחזות הבית.
ב. 1. בעלי הדירות המחליטים על התקנת המעלית ישאו בהוצאות התקנתה, ורשאים הם להסכים כי רק מקצתם ישאו בהוצאות
כאמור;
2. בעלי הדירות בקומת הקרקע לא ישאו בהוצאות התקנת המעלית, אף אם הם נמנים עם המחליטים להתקינה;
3. כל בעלי הדירות יהיו חייבים להשתתף בהוצאות החזקתה והפעלתה של המעלית;
4. התשלומים שבהם ישאו בעלי הדירות לפי סעיף קטן זה, יהיו בהתאם ליחס שבין שטח רצפת כל דירה לבין שטח הרצפה
של כל הדירות שבעליהן נושאים באותם התשלומים.
ג. 1. בעלי הדירות רשאים לקבוע, בתקנון מוסכם, כי הוראות סעיף זה לא יחולו עליהם;
2. אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראה מיוחדת הקיימת בתקנון מוסכם בדבר התקנת מעלית;
ד. 1. ההוראות בפרק ו’ סימן ד’ יחולו על הדיון לפי סעיף זה בפני המפקח, בשינויים המחוייבים.
2. המפקח רשאי להורות על ביטול החלטה שהתקבלה לפי סעיף זה, על שינויה או על התנייתה בתנאים, לרבות בפיצוי, הכל
כפי שימצא לנכון.

חברת "מעליות אקספרס" חברה
בהתאחדות התעשיינים בישראל
בעלת רישיון משרד הכלכלה
ועובדת ברישיון ופיקוח של מכון התקנים הישראלי.